Zapisanych użytkowników: 753
PZU Fundacja PKO

Procedura zakupu auta

1. Zakup auta może być dokonany wyłącznie u dealera marki wskazanego przez Stowarzyszenie SPiNKa (patrz; lista rekomendowanych dealerów). Wynika to z faktu, że nie jesteśmy w stanie (ze względów organizacyjnych) współpracować z całymi sieciami marek na terenie Polski lecz z wybranymi dealerami danej marki w Warszawie, tu gdzie jest siedziba stowarzyszenia. Oznacza to, że jeśli Beneficjent zamówi auto u innego dealera, a następnie zgłosi się do nas z wnioskiem o dofinansowanie takiego zakupu, nie będziemy w stanie rozpatrzeć wniosku pozytywnie. 

2. W sprawie oferty zakupu auta, Beneficjent może kontaktować się najpierw bezpośrednio z konkretnym, wskazanym przez nas dealerem lub Stowarzyszeniem SPiNKa. O chęci zakupu wybranego auta Beneficjent informuje Stowarzyszenie SPiNKa przed formalnym złożeniem zamówienia.

3. Przed złożeniem dokumentów Beneficjent powinien kontaktować się ze stowarzyszeniem, aby uzyskać dodatkowe informacje w sprawie dofinansowania do zakupu auta.

4. Po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowaniu zakupu auta stowarzyszenie informuje Beneficjenta, przekazując niezbędne szczegóły służące uruchomieniu całej procedury zakupu, na którą składają się:

• przekazanie danych do kontaktu odpowiedniemu dealerowi,
• bezpośredni kontakt z Beneficjentem handlowca z ramienia dealera, odpowiedzialnego za ten sektor Klientów w firmie,
• złożenie oferty handlowej zakupu auta,
• po akceptacji oferty zakupu, następuje formalne zamówienia auta,
• zamówienie jest dla stowarzyszenia podstawą do udzielenia (na piśmie) promesy (przyrzeczenia) udzielenia dofinansowania,
• po dostarczeniu auta, i otrzymaniu faktury do zapłaty, Beneficjent dokonuje wpłaty należności na konto dealera kwoty pomniejszonej o wielkość dofinansowania,
• dofinansowanie, na podstawie kopii faktury zakupu, stowarzyszenie wpłaca na konto dealera,
• w tym momencie, po rejestracji auta i jego ubezpieczeniu, Beneficjent ustala z dealerem dzień odbioru auta,
• w trakcie oczekiwania na dostawę auta, Beneficjent ma możliwość ustalenia ze stowarzyszeniem wszelkich spraw związanych z indywidualną, techniczną adaptacją pojazdu,
• usługa technicznego dostosowania auta jest wykonywana po zakupie i rejestracji auta,
• w szczególnych przypadkach jest to możliwe jeszcze przed odbiorem auta z salonu sprzedaży.

Dokumenty:
Podstawą do wypłaty dofinansowania jest decyzja zarządu stowarzyszenia podjęta na podstawie złożonego zestawu następujących dokumentów:

1. Wniosku o dofinansowanie (w oryginale, wzór do pobrania ze strony internetowej stowarzyszenia)
2. Wniosku o organizację zakupu nowego auta (w oryginale, wzór do pobrania ze strony internetowej stowarzyszenia)
3. Orzeczenia o niepełnosprawności (kopia) 
4. Prawa jazdy (kopia)

Po zakupie auta:
5. Dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu (kopia)
6. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC (kopia)

Dokumenty te powinny zostać przesłane pocztą lub kurierem na adres siedziby stowarzyszenia.

Wypłata dofinansowania
Wypłata dofinansowania następuje najdalej w ciągu 3 dni od zawiadomienia stowarzyszenia o gotowości dealera do wydania auta klientowi i wystawieniu faktury do zapłaty. Dofinansowanie jest wpłacane na konto dealera.

Ważna uwaga: dofinansowanie przyznawane Beneficjentowi ma charakter darowizny na jego rzecz. Stowarzyszenie SPiNKa nie ponosi żadnych skutków finansowych z tytułu udzielonego wsparcia konkretnej osobie lub firmie, gdyż jego działalność w tym obszarze ma charakter działalności statutowej non profit. Wszelkie sprawy z tym związane są w gestii otrzymującego wsparcie o charakterze darowizny.
popieram KOMON