Zapisanych użytkowników: 561
PZU Fundacja PKO

Konferencja

"Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych jako czynnik aktywności społecznej i zawodowej"

 Termin, miejsce konferencji, uczestnicy
 7 - 8 listopad 2017 r. Hotel Hilton DoubleTree, Warszawa-Wawer, ul. Skalnicowa 21. Konferencja zgromadzi grono około 200 osób reprezentujących wszystkie najważniejsze dla tej problematyki środowiska osób, firm, instytucji, urzędów i organizacji. 


Satysfakcja organizatorów 
Z wielką radością i satysfakcją chcemy zawiadomić, jak najszersze grona osób, instytucje, firmy, ale przede wszystkim środowiska osób z niepełnosprawnościami, że zapadła decyzja o organizacji pierwszej w Polsce konferencji poświęconej mobilności motoryzacyjnej osób niepełnosprawnych. Prace organizacyjne trwają i są bardzo zaawansowane. Jak dotąd nie udało się zorganizować w Polsce obrad kompleksowego i reprezentatywnego forum specjalistów różnych dyscyplin, które skoncentruje się na problematyce mobilności motoryzacyjnej osób niepełnosprawnych. Powodów było wiele. Ale nie miejsce i pora o tym tutaj pisać. Ważne jest to, że inicjatywa organizatorów, tworzących komplementarny zestaw podmiotów, zaowocowała wreszcie podjęciem skutecznych prac merytorycznych, organizacyjnych i logistycznych, aby takie grono mogło znaleźć się razem w tym samym miejscu o tej samej porze.

Ranga forum
Ranga tej konferencji będzie bardzo znacząca. Wystarczy tylko podkreślić, że Patronatem Honorowym objęły tę konferencję: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbieta Rafalska oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Pani Profesor Gertruda Uścińska. To duże wyróżnienie i docenienie społecznej rangi problemu aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. 

Cele konferencji.
Konferencja stawia sobie dwa cele: 

1. Podsumowanie i ocena aktualnej sytuacji, jaka ma miejsce w przypadku osób z niepełnosprawnością, które poprzez umiejętność samodzielnego kierowania pojazdem samochodowym chcą być dosłownie aktywne społecznie i zawodowo. Zdolność do przemieszczanie się z miejsca na miejsce jest bowiem podstawowym warunkiem, aby aspiracje takich osób mogły być w pełni zrealizowane. 

2. Przedstawienie konkretnych propozycji i rozwiązań organizacyjnych, które przyczynią się do radykalnej, a zarazem pozytywnej zmiany w tym zakresie. 

Od pierwszej do ostatniej minuty tego forum będzie nam towarzyszyć przeświadczenie, że umiejętność i zdolność samodzielnego korzystania z dobrodziejstwa pojazdu samochodowego może skutecznie likwidować liczne ograniczenia tej grupy społecznej. Nie oznacza to jednak, że nie dostrzegamy sytuacji tych, którzy z obiektywnych powodów nie mogą i nigdy nie będą mogli być kierowcami. Przeciwnie, chcemy zadbać także o stworzenie warunków do wielozadaniowego i profesjonalnego transportu takich osób.

Forma konferencji
Po raz pierwszy zastosujemy oryginalną formę organizacji konferencji. Zasadniczy dzień, w którym odbędą się obrady tego forum będzie miał miejsce w dniu 8 listopada. Jest naszym oczekiwaniem, aby wszystkim uczestnikom konferencji zapewnić "merytoryczną ucztę", która ma polegać na skoncentrowaniu uwagi, zwłaszcza przez występujących prelegentów, na najistotniejszych zagadnieniach i problemach składających się na temat konferencji. Chcemy w ten sposób zadbać o konkretne rezultaty tego forum, które potem mogą zostać wdrożone w praktyce. Aby takie oczekiwanie mogło być realnie osiągnięte, w wieczór poprzedzający konferencję (7 listopada o godzinie 18.30) organizujemy, w restauracji hotelu Hilton DoubleTree, specjalny wieczór dla grupy 100 indywidualnie zaproszonych liderów konferencji.

Sponsorzy
Bez wyjątkowej grupy Sponsorów - organizacja tej konferencji nie byłaby możliwa. Ich zaangażowanie świadczy o docenieniu wagi i rangi społecznej tej problematyki. Bardzo Im Wszystkim, również w tym miejscu - Bardzo dziękujemy. Było od początku naszym zamiarem aby, obok jakości obrad, zapewnić konferencji możliwie najwyższy poziom organizacyjny i w pełni profesjonalny wizerunek.

Ciąg dalszy nastąpi.....

O wyjątkowym charakterze wieczoru poprzedzającego konferencję i o wielu innych atrakcyjnych i ważnych wydarzeniach towarzyszących konferencji będziemy pisać sporo w kolejnych serwisach informacyjnych na naszej stronie. Zachęcamy w ten sposób do śledzenia tych informacji.
popieram KOMON